Odabran stručni nadzor nad radovima na Providurovoj palači

  • Naslovna
  • Novosti
  • Odabran stručni nadzor nad radovima na Providurovoj palači
Odabran stručni nadzor nad radovima na Providurovoj palači

Odabran stručni nadzor nad radovima na Providurovoj palači

Danas je u EOJN-u objavljena Odluka o odabiru u predmetu nabave: Nabava usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače u Zadru, evid.br. MN 050-6/18-1.

Obavijest o nadmetanju za ovu nabavu objavljena je 29. siječnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0002189, a javno otvaranje ponuda održano je 21. veljače 2018. godine s početkom u 11:00 sati.

U postupku su zaprimljene 2 ponude sljedećih ponuditelja:

  • INSTITUT IGH d.d., Zagreb (ponuđena cijena: 418.600,00 kn bez PDV-a; cijena s PDV-om: 523.250,00 kn)
  • INVESTINŽENJERING d.o.o., Zagreb (ponuđena cijena: 587.000,00 kn bez PDV-a; cijena s PDV-om: 733.750,00 kn)

Slijedom provedenog postupka pregleda i ocjene pristiglih ponuda kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja INVESTINŽENJERING d.o.o., Zagreb sa ukupnim ostvarenim brojem bodova od 91,39.

Popratni dokumenti objavljeni su i dostupni u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

Predmetna nabava se provodi u sklopu projekta "ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020." sufinanciranog iz operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.".