Objavljeno prethodno savjetovanje za izvođenje radova parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna

  • Naslovna
  • Novosti
  • Objavljeno prethodno savjetovanje za izvođenje radova parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna
Objavljeno prethodno savjetovanje za izvođenje radova parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna

Objavljeno prethodno savjetovanje za izvođenje radova parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016. na internetskim stranicama EOJN-a objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi, tehnički opisi, troškovnici te nacrt ugovorne dokumentacije za postupak javne nabave "Radovi parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna". Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmetnu nabavu otvoreno je do srijede, 13. veljače 2019. godine.

Javni naručitelj, Grad Zadar, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu u predmetu "Radovi parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna", evid. broj nabave MN 050-26/19.

Temeljem članka 198. (Prethodna analiza tržišta) ZJN 2016 te članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi javni naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršavanje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
 
Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) na internetskim stranicama EOJN RH objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke opise, troškovnike i ugovornu dokumentaciju za predmetni postupak javne nabave te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 13. veljače 2019. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, eventualne primjedbe i prijedloge dostave elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (EOJN RH).

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te objaviti u EOJN RH i na internetskim stranicama.

Dokumentacija je dostupna u EOJN RH i na sljedećem linku
 
 

Dokumentacija o nabavi[2].pdf

Prilog 1 - Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka[1].pdf

Prilog 2 - Projektno-tehnicka dokumentacija.pdf

Prilog 3 - Troskovnik[2].xlsx

Dodatak 1 - Prijedlog ugovora.pdf