Započela provedba projekta

Započela provedba projekta

Započela provedba projekta

U ponedjeljak, 14. kolovoza 2017. godine i službeno je započela provedba projekta „ZADAR BAŠTINI – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020“.

Osnovni cilj projekta je stvaranje novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenjem sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije.


Projekt je usmjeren na očuvanje, revitalizaciju i integraciju kulturne baštine u zaštićenom povijesnom dijelu grada Zadra (poluotok), upisane u registar nepokretnih kulturnih dobara RH, jačanje kapaciteta lokalnih dionika u području upravljanja i prezentacije kulturne baštine kao i tržišno pozicioniranje integriranog kulturnog proizvoda grada Zadra i općenito destinacije, što će doprinijeti povećanju atraktivnosti turističke destinacije grada Zadra, smanjiti sezonalnost turizma razvojem selektivnih oblika turizma – kulturni turizam, povećati postotak turista koji odabiru destinaciju radi kulturnih atrakcija te posljedično dati poticaj daljnjem razvoju poduzetništva u turizmu i novom zapošljavanju.

Komponente projekta su sljedeće:

  1. Rekonstrukcija i revitalizacija Providurove palače
  2. Uređenje i revitalizacija Bedema zadarskih pobuna
  3. Jačanje kapaciteta za promociju kulturno-turističkih proizvoda
  4. Tržišno pozicioniranje Integriranog kulturnog programa  Grada Zadra i promocija destinacije

Vrijednost projekta: 66.461.390,13 kn

Bespovratna sredstva: 56.492.181,60 kn

Trajanje projekta: 26 mjeseci (14. kolovoza 2017. – 14. listopada 2019. godine)