Obrada osobnih podataka obrađenih u poslovne svrhe

Obrada osobnih podataka obrađenih u poslovne svrhe

Obrada osobnih podataka obrađenih u poslovne svrhe

Sukladno članku 14. Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 Naručitelj daje informacije za osiguravanje poštene i transparentne obrade osobnih podataka.

Na temelju članka 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Voditelj obrade informira ispitanika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka putem Informacije za ispitanika:

INFORMACIJE ZA ISPITANIKA

dio A

1. Svrhe obrade kojoj su namijenjeni osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu:

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar (naručitelj) sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/16) provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti „Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru  – ponovljeni postupak“, evid. broj. MN 050-29/18-15. Isti objavljuje i u Službenom glasniku Europske unije. Predmetna nabava, a time i osobni podaci koji se obrađuju, potrebni su u svrhu podnošenja ponuda, odabira ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja te sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova kako bi se izveli radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru sufinancirani u sklopu projekta „ZADAR BAŠTINI – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (ref.br. ugovora KK.06.1.1.01.0052). 

2. Kategorije osobnih podataka o kojima je riječ

  • - Ime i prezime kontakt osobe ponuditelja
  • - ime i prezime zastupnika gospodarskog subjekta, adresa, datum, mjesto i država rođenja, funkcija u gospodarskom subjektu, telefoni adresa e-pošte
  • - ime i prezime podaci angažiranih stručnjaka (ime i prezime, strukovni naziv, preslika diplome o završenom studiju, odgovarajuća potvrda o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja/voditelja radova ili potvrda o upisu u Imenik stranih ovlaštenih voditelja građenja/voditelja radova ili potvrda hrvatske komore inženjera odgovarajuće struke za povremeno ili privremeno obavljanje poslova ovlaštenih voditelja građenja/voditelja radova ili važeće ovlaštenje za voditelja građenja/voditelja radova odgovarajuće struke u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi
  • - ime i prezime ovlaštenih predstavnika ponuditelja na javnom otvaranju ponuda

3. Primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka

Primatelji podataka su Grad Zadar kao Naručitelj u postupku, odnosno Korisnik bespovratnih sredstava, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje kao Posredničko tijelo razine 2,  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo, Tijelo za ovjeravanje, Tijelo za plaćanje, Tijelo za reviziju te Europska komisija sukladno članku 6.3. kao i institucije/tijela iz točke 16.3. Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „ZADAR BAŠTINI – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.“ (ref.br. ugovora KK.06.1.1.01.0052), druge nacionalne i europske institucije i tijela koja vrše revizije i provjere povezane s projektom. Opći uvjeti ugovora dostupni su kao jedan od dokumenata na sljedećoj poveznici: https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

4. Namjera voditelja obrade da osobne podatke prenese primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji

Obrađeni osobni podaci neće se prenositi primateljima u trećoj zemlji ili međunarodnim organizacijama, već sve sukladno opisanom u točci 3. ovih Informacija za ispitanika.

5. Razdoblje u kojem će podaci biti pohranjeni

U skladu s člankom 16.5. Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „ZADAR BAŠTINI – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.“ (ref.br. ugovora KK.06.1.1.01.0052) Naručitelj (Grad Zadar – korisnik bespovratnih sredstava) mora osigurati institucijama/tijelima iz točke 16.3. Općih uvjeta, drugim nacionalnim i europskim institucijama i tijelima koja vrše revizije i provjere povezane s projektom dostupnost svih dokumenata, podataka i evidencija povezanih s projektom ili potrebnih za  potvrdu ispravnosti projekta i projektnih izdataka u razdoblju od 5 godina nakon zatvaranja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

6. Prava ispitanika (prava na pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade)

Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podatak koji se odnose na njega sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i pristup osobnim podacima. Ispitanik ima pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, a uzimajući u obzir svrhe obrade, te ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ili je ispitanik  povukao privolu za obradu ili ako su osobni podaci nezakonito obrađeni. Ispitanik također ima pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade. Sve prigovore, dopune, zahtjeve za pojašnjenjima, brisanjem i dopunama osobnih podataka ispitanik može uputiti u bilo kojem trenutku na kontakt iz točke 2. dijela B. ove Informacije za ispitanika. 

7. Povlačenje privole ako su podaci prema (čl.6 ili 9) Uredbe

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu putem zahtjeva o povlačenju.

8. Pravo na podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, odnosno ako smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Općom uredbom o zaštiti podataka, može se sukladno članku 34. obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava.

9. Informacija da li je davanje podataka zakonska ili ugovorna obveza

Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane i za izvršavanje ugovora.

10. Postojanje automatiziranog donošenja odluka

Nije primjenjivo.

 

dio B

1. Voditelj obrade

Grad Zadar
Narodni trg 1
23 000 Zadar
OIB 09933651854

2. Službenik za zaštitu podataka

Marijana Sikirić
e-mail: zastita.osobnih.podataka@grad-zadar.hr
Telefon: +385 23 208 175

3. Legitimni interesi voditelja obrade

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/16), Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (ref.br. ugovora KK.06.1.1.01.0052).

4. Primatelji osobnih podataka:

Navedeno pod točkom 3. dijela A.

5. Prenošenje informacija međunarodnoj organizaciji

Obrađeni osobni podaci neće se prenositi primateljima u trećoj zemlji (koje nisu članice EU) ili međunarodnim organizacijama, već sve sukladno opisanom u točci 4. dijela A ovih Informacija za ispitanika.