Objavljenja javna nabava za rekonstrukciju Providurove palače u Zadru

  • Naslovna
  • Novosti
  • Objavljenja javna nabava za rekonstrukciju Providurove palače u Zadru
Objavljenja javna nabava za rekonstrukciju Providurove palače u Zadru

Objavljenja javna nabava za rekonstrukciju Providurove palače u Zadru

Grad Zadar u sklopu provedbe EU projekta ZADAR BAŠTINI – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020 objavio je poziv na javno nadmetanje za rekonstrukciju Providurove palače u Zadru.

Grad Zadar u sklopu provedbe projekta ZADAR BAŠTINI – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020 pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru, evid.broja MN 050-2/18-9. Obavijest o nadmetanju objavljena je 04. srpnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0017552.

Procijenjena vrijednost nabave za rekonstrukciju Providurove palače je 28.361.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 35.451.250,00 kn sa PDV-om. Rok za dostavu ponuda zainteresiranih gospodarskih subjekata traje do 02. kolovoza 2018. godine. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrdit će se na temelju financijskog kriterija, tj. cijene ponude bez PDV-a (90 bodova) i kvalitativnog kriterija, tj. jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka (10 bodova).

Kapitalni projekt ZADAR BAŠTINI – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020 provodi Grad Zadar u suradnji sa projektnim partnerima Sveučilištem u Zadru, Turističkom zajednicom Grada Zadra, Narodnim muzejom Zadar i Javnom ustanovom Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Projekt ima za cilj stvaranje integriranog kulturno – turističkog proizvoda kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara Providurove palače i Bedema zadarskih pobuna, te unaprjeđenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije. Projektom će se nastojati riješiti dugoročne potrebe grada Zadra te institucija u turizmu i kulturi za prezentacijom kulture na inovativan i atraktivan način, pozitivno utjecati na konkurentnost novog kulturno – turističkog proizvoda, te sveukupnu kulturno – turističku ponudu grada Zadra.