Objavljena Odluka o poništenju postupka "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru"

  • Naslovna
  • Novosti
  • Objavljena Odluka o poništenju postupka "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru"
Objavljena Odluka o poništenju postupka "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru"

Objavljena Odluka o poništenju postupka "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru"

Grad Zadar objavio Odluku o poništenju postupka javne nabave u predmetu nabave “Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru” evid.br. MN 050-2/18-9.

Grad Zadar, kao Korisnik projekta “ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020”, 3. rujna 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je Odluku o poništenju postupka javne nabave  u predmetu nabave “Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru” evid.br. MN 050-2/18-9, procijenjene vrijednosti nabave 28.361.000,00 kn (bez PDV-a). 

Naime, u postupku nabave Naručitelj je zaprimio 2 ponude, a prilikom pregleda i ocjene ponuda Stručno povjerenstvo za nabavu utvrdio je da je ponuda Ponuditelja 1 nepravilna sukladno članku 3. točci 12. ZJN-a 2016 budući isti nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, a ponuda Ponuditelja 2 neprihvatljiva sukladno članku 3. Točci 13. ZJN-a 2016 budući da cijena predmetne ponude prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva Naručitelja za predmetnu nabavu. 

Slijedom navedenog, a po isteku roka mirovanja, odnosno roka za žalbu, Grad Zadar planira pokrenuti novi postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranim subjektima temeljem kojeg će raspisati novi postupak javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru.