Objavljena odluka o odabiru za izradu interpretacijskog koncepta integriranog kulturnog programa grada Zadra

  • Naslovna
  • Novosti
  • Objavljena odluka o odabiru za izradu interpretacijskog koncepta integriranog kulturnog programa grada Zadra
Objavljena odluka o odabiru za izradu interpretacijskog koncepta integriranog kulturnog programa grada Zadra

Objavljena odluka o odabiru za izradu interpretacijskog koncepta integriranog kulturnog programa grada Zadra

Interpretacijski koncept integriranog kulturnog programa grada Zadra izradit će Urbanex d.o.o. iz Splita.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana  12. studenog 2019. godine objavljena je Odluka o odabiru gospodarskog subjeka koji će izvršiti usluge izrade interpretacijskog koncepta integriranog kulturnog programa grada Zadra koji se izrađuje u sklopu EU projekta ZADAR BAŠTINI. 

Predmetne usluge izvršit će tvrtka Urbanex d.o.o., Split s ponuđenom cijenom u iznosu od 137.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 171.250,00 kn s PDV-om. 

Uz odluku o odabiru u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s pripadnim prilozima.