Objavljena Odluka o odabiru u postupku javne nabave - "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru – ponovljeni postupak"

  • Naslovna
  • Novosti
  • Objavljena Odluka o odabiru u postupku javne nabave - "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru – ponovljeni postupak"
Objavljena Odluka o odabiru u postupku javne nabave - "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru – ponovljeni postupak"

Objavljena Odluka o odabiru u postupku javne nabave - "Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru – ponovljeni postupak"

Grad Zadar objavio Odluku o odabiru u postupku javne nabave u predmetu nabave “Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru – ponovljeni postupak” evid.br. MN 050-29/18-15.

Grad Zadar, kao Korisnik projekta “ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020”, pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru - ponovljeni postupak, evid.br. MN 050-29/18-15 objavom Obavijesti o nadmetanju 26. listopada 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0029820.
 
U postupku javne nabave zaprimljene su 2 ponude - ponuditelja ING-GRAD d.o.o. i KREKIĆ AVANGARD d.o.o..

Nakon provedenog postupka ocjene i evaluacije zaprimljenih ponuda kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja KKREKIĆ AVANGARD d.o.o. s ukupnim ponuđenim iznosom od 36.373.269,43 kn bez PDV-a, odnosno 45.466.586,79 kn s PDV-om.